علوم کامپیوتر 96

-درس کامپایلر:

جزوه کامپایلر تا میانترم

علوم کامپیوتر 97

-درس مدارهای منطقی:

تحلیل و طراحی مدارهای منطقی ترکیبی

-درس ساختمان داده:

درخت